شروع از
$0.00 USD

7 DAY FREE TRIAL LXC VPS (94 موجود است)
Cores
4
Memory
4GB
OS Drive
15GB
NAS Drive
10GB
S3 Drive
15GB
Traffic
4TB
Public IP
1
Backup
5
Snapshot
5


شروع از
$10.00 USD
ماهانه
10 LXC VPS
Cores
1
Memory
1GB
OS Drive
15GB
NAS Drive
20GB
S3 Drive
10GB
Traffic
2TB
Public IP
1
Backup
5
Snapshot
5


شروع از
$20.00 USD
ماهانه
20 LXC VPS
Cores
2
Memory
2GB
OS Drive
15GB
NAS Drive
40GB
S3 Drive
15GB
Traffic
3TB
Public IP
1
Backup
5
Snapshot
5


شروع از
$40.00 USD
ماهانه
40 LXC VPS
Cores
2
Memory
4GB
OS Drive
15GB
NAS Drive
60GB
S3 Drive
20GB
Traffic
4TB
Public IP
1
Backup
5
Snapshot
5


شروع از
$80.00 USD
ماهانه
80 LXC VPS
Cores
4
Memory
8GB
OS Drive
15GB
NAS Drive
80GB
S3 Drive
25GB
Traffic
8TB
Public IP
1
Backup
5
Snapshot
5


شروع از
$160.00 USD
ماهانه
160 LXC VPS
Cores
8
Memory
16GB
OS Drive
15GB
NAS Drive
320GB
S3 Drive
25GB
Traffic
7TB
Public IP
1
Backup
5
Snapshot
5


شروع از
$320.00 USD
ماهانه
320 LXC VPS
Cores
12
Memory
32GB
OS Drive
15GB
NAS Drive
440GB
S3 Drive
30GB
Traffic
8TB
Public IP
1
Backup
5
Snapshot
5


شروع از
$480.00 USD
ماهانه
480 LXC VPS
Cores
16
Memory
48GB
OS Drive
15GB
NAS Drive
640GB
S3 Drive
35GB
Traffic
9TB
Public IP
1
Backup
5
Snapshot
5


Powered by WHMCompleteSolution